Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Madde   3–    20.08.2013  tarih  ve  28741  Sayılı   Resmi  Gazete’ de  yayımlanarak   yürürlüğe  giren ” İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Anali zi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” gereğince T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güven liği Genel Müdürlüğü tarafından “Yeterlik Belgesi” verilmiş her tüzel kişi ve/veya gerçek kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yeterlilik almış her şirket, (adi şirket lerde dahil) dernekte bir kişiyle temsil edilir. Yeterlilik Belgesi alan her tüzel kişi yahut gerçek kişilerden sadece bir kişi derneğe üye olabilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Yönetim kurulu üyelik reddi sebebini açıklamak zorunda değildir. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik Başvurusu İçin Tıklayınız …